Solidflow Logo Wit

Hoe maak je een materialiteitsmatrix?

Mensen maken een materialiteitsmatrix

Delen

In deze gids leer je hoe je een materialiteitsmatrix maakt en wat dit is. Deze uitgebreide gids voorziet jou van de kennis en praktische stappen om materialiteitsmatrix te integreren in je duurzaamheidsrapportage, zoals de CSRD.

Wat is een materialiteitsmatrix?

Een materialiteitsmatrix is een strategisch hulpmiddel dat bedrijven helpt om belangrijke duurzaamheidsthema's te identificeren en te prioriteren. Deze matrix toont zowel de financiële impact (risico's en kansen) als de impact van specifieke duurzaamheidsthema's op het bedrijf. Het geeft een duidelijk overzicht van welke onderwerpen belangrijk zijn. Dit zowel vanuit financieel oogpunt als de impact op stakeholders en de maatschappij.

De materialiteitskaart helpt bij het prioriteren van belangrijke onderwerpen door de thema's met de hoogste materialiteit te markeren. Dit stuurt de strategische besluitvorming en zorgt ervoor dat het bedrijf zich richt op wat het belangrijkst is.

Het helpt bedrijven om interne doelen in evenwicht te brengen met externe verwachtingen. Dit zorgt ervoor dat ze zich richten op initiatieven die er het meest toe doen.

Voorbeeld van een materialiteitsmatrix

Het onderstaande voorbeeld geeft een praktisch voorbeeld van een materialiteitsmatrix. Dit voorbeeld laat zien hoe een bedrijf zijn duurzaamheidsdoelen kan afstemmen op belangrijke ESG-onderwerpen. In de matrix staat elke kleur voor een specifiek ESG-onderwerp en de legenda geeft aan welk onderwerp bij welke kleur hoort.

Met deze visuele weergave kunnen we zien hoe de verschillende onderwerpen in kaart zijn gebracht en krijgen we inzicht in hun relatieve belang. Het toont ook hun afstemming op zowel financiële- als impactmaterialiteit.

Voorbeeld materialiteitsmatrix

Hoe maak je een materialiteitsmatrix?

Het maken van een materialiteitsmatrix is geen one-size-fits-all proces. Het ontwerp hangt af van het specifieke gebruik. In het onderstaande voorbeeld wordt een algemene aanpak geschetst. Deze aanpak is flexibel, maar geschikt voor naleving van de CSRD. Het kan echter ook worden aangepast voor andere regelgevingen en situaties.

Stap 1: Bedrijfsstrategie en belanghebbenden bepalen

Het opstellen van een materialiteitsmatrix begint met het definiëren van de bedrijfsstrategie van het bedrijf en het identificeren van de belangrijkste stakeholders. Begin met het samenstellen van een uitgebreide lijst van kwesties die relevant zijn voor de duurzaamheidsdoelen van het bedrijf. Deze lijst kan worden gebaseerd op verschillende bronnen, waaronder raamwerken voor duurzaamheidsrapportage, beoordelingen uit het verleden en inzichten uit de sector.

Bepaal vervolgens de belangrijkste groepen stakeholders en geef ze een score op basis van hun belang en invloed. Deze score helpt bij het bepalen van de mate van betrokkenheid die nodig is voor elke groep. Door stakeholder dialoog tijdens het prioriteren van duurzaamheidsthema's krijgt het bedrijf waardevolle inzichten. Dit helpt bij het afstemmen van duurzaamheidsdoelen op algemene bedrijfsdoelstellingen.

Bedenk ten slotte hoe deze kwesties aansluiten bij belangrijke zakelijke drijfveren zoals risicoverlaging, klanttevredenheid, omzetgroei en personeelsbehoud. Dit zorgt ervoor dat duurzaamheidsinitiatieven de bredere strategie van het bedrijf ondersteunen.

Stap 2: Maak een lijst met belangrijke duurzaamheidsonderwerpen

De tweede stap in het maken van een materialiteitsmatrix is het maken van een lijst met belangrijke duurzaamheidsonderwerpen. Deze lijst moet milieu-, sociale en bestuurskwesties (ESG) omvatten. Deze onderwerpen zijn relevant voor de duurzaamheidsdoelen van het bedrijf.

  • Milieu-onderwerpen: Kan onderwerpen omvatten zoals de uitstoot van broeikasgassen, het beheer van hulpbronnen, afvalvermindering en energie-efficiëntie. Deze onderwerpen weerspiegelen de impact van het bedrijf op de natuurlijke omgeving en zijn rol in het beperken van klimaatverandering.
  • Sociale onderwerpen: Omvatten een reeks kwesties met betrekking tot het personeel van het bedrijf en de gemeenschappen waarin het actief is. Dit omvat diversiteit van werknemers, gezondheid en veiligheid, mensenrechten en betrokkenheid bij de gemeenschap.
  • Bestuursonderwerpen: Hebben betrekking op het interne beleid en de interne praktijken van het bedrijf, waaronder ethisch zakelijk gedrag, transparantie, diversiteit in de raad van bestuur en verantwoordingsplicht. Deze onderwerpen geven weer hoe het bedrijf wordt geleid en hoe het bedrijf zich inzet voor ethische normen.

Gebruik voor het samenstellen van deze lijst informatie van zowel de duurzaamheidsdoelen van het bedrijf als informatie van stakeholders. Inbreng van stakeholders helpt om te bepalen welke onderwerpen voor hen van bijzonder belang zijn en prioriteit moeten krijgen. Deze lijst dient als basis voor het ontwikkelen van de materialiteitsmatrix. Het helpt het bedrijf bij het afstemmen van de duurzaamheidsinspanningen op zowel de interne doelen als de externe verwachtingen.

Een lijst van belanghebbenden maken voor de materialiteitsmatrix

Maak, om te voldoen aan de CSRD-vereisten, een uitgebreide CSRD longlist. Deze lijst moet specifieke duurzame ESG-onderwerpen bevatten die aansluiten bij de CSRD ESRS-normen. De onderwerpen moeten een reeks kwesties omvatten, waaronder milieu-, sociale en governanceaspecten uit de CSRD-wetgeving.

Hierdoor zorgt het bedrijf ervoor dat zijn duurzaamheidsrapportage zowel uitgebreid is als in lijn met de wettelijke normen. Dit biedt een robuust kader voor het beoordelen en beheren van haar ESG-verantwoordelijkheden.

Stap 3: Effecten, risico's en kansen vinden

De derde stap in het maken van een materialiteitsmatrix bestaat uit het identificeren van de impacts, risico's en kansen (IRO) die samenhangen met elk duurzaamheidsonderwerp. Deze stap richt zich op onderwerpen die op de lijst staan die je in de vorige stap hebt gemaakt.

Vind impacts

Impacts vertegenwoordigen de manieren waarop de acties van het bedrijf het milieu, de maatschappij en de interne activiteiten beïnvloeden. Deze invloeden worden beoordeeld aan de hand van criteria zoals omvang, reikwijdte, herstelbaarheid en waarschijnlijkheid. Het bedrijf onderzoekt hoe zijn acties zowel de directe als de bredere context beïnvloeden. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om deze effecten te beperken of om te keren.

Risico's bepalen

Risico's worden geëvalueerd in termen van hun potentieel om de financiële prestaties, reputatie of duurzaamheidsdoelen van het bedrijf negatief te beïnvloeden. Deze beoordeling omvat de waarschijnlijkheid dat dergelijke risico's zich voordoen en hun reikwijdte binnen de organisatie. Er wordt ook gekeken naar de beschikbaarheid van middelen om deze risico's te beheersen en de kracht van zakelijke relaties die deze risico's kunnen beperken.

Kansen vinden

Kansen hebben betrekking op gebieden waarop het bedrijf zijn duurzaamheidsprestaties en bedrijfsresultaten kan verbeteren. Deze beoordeling houdt rekening met de reikwijdte van de financiële impact op de organisatie en de beschikbaarheid van natuurlijke, sociale en economische hulpbronnen. Het evalueert ook de kracht en het belang van zakelijke relaties en de waarschijnlijkheid van potentiële financiële gevolgen.

Door het identificeren en samenstellen van een gedetailleerde lijst van deze IRO's, krijgt het bedrijf een uitgebreid inzicht in hoe elk ESG-onderwerp zijn strategie en activiteiten beïnvloedt.

De vorige stap legt de basis voor het scoren van deze IRO's. Door elke IRO te scoren, zet je jouw tekst om in kwantitatieve gegevens, die essentieel zijn voor het maken van een materialiteitsmap. Dit biedt een duidelijk kader voor het prioriteren van duurzaamheidsonderwerpen die aansluiten bij zowel de bedrijfsdoelen als de CSRD-normen.

IRO's vinden voor het maken van een materialiteitsmatrix

Toepassingen van de materialiteitsmatrix

De materialiteitsmatrix is een cruciaal hulpmiddel bij duurzaamheidsrapportage en staat ten grondslag van verschillende raamwerken en standaarden. Hieronder kun je lezen welke rol de matrix speelt in CSRD-, GRI-, SASB- en MVO-initiatieven. In dit deel wordt ook uitgelegd waarom de matrix belangrijk is voor het afstemmen van verslaglegging op wettelijke normen.

Materialiteitsmatrix voor CSRD

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een EU-wetgeving die bedrijven verplicht te rapporteren over hun ESG-prestaties. Deze richtlijn verbetert de transparantie en vergelijkbaarheid voor stakeholders en investeerders.

Sinds de CSRD van kracht is gegaah, is de materialiteitsmatrix een belangrijk hulpmiddel voor bedrijven geworden. Deze verordening vereist dat bedrijven een materialiteitsbeoordeling uitvoeren, die de basis vormt voor de matrix. De dubbele materialiteitsanalyse is verplicht voor CSRD, waardoor de matrix een waardevol hulpmiddel is voor bedrijven.

Materialiteitsmatrix voor GRI

Het GRI biedt gestandaardiseerde richtlijnen voor een reeks onderwerpen, van milieu-impact en arbeidspraktijken tot maatschappelijke bijdragen en bestuur. Door deze richtlijnen te volgen, kunnen bedrijven de transparantie en vergelijkbaarheid van hun duurzaamheidsverslagen verbeteren.

De materialiteitsmatrix is cruciaal voor het Global Reporting Initiative (GRI). Het helpt bij het identificeren van duurzaamheidsonderwerpen die belangrijk zijn voor de belanghebbenden van een bedrijf. Dit stelt bedrijven in staat om zich te richten op gebieden die het belangrijkst zijn voor hun doelgroepen.

Raad voor Boekhoudnormen (SASB)

SASB staat voor Sustainability Accounting Standards Board. Het is een non-profit organisatie die industriespecifieke standaarden biedt voor bedrijven om materiële milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) informatie openbaar te maken.

De SASB-standaarden zijn ontworpen om bedrijven te helpen bij het identificeren, beheren en rapporteren van duurzaamheidskwesties die waarschijnlijk van invloed zijn op hun financiële prestaties. De standaarden zijn van toepassing op verschillende industrieën en helpen ervoor te zorgen dat bedrijven consistente, vergelijkbare en betrouwbare ESG-gegevens leveren. Dit stelt beleggers in staat om weloverwogen beslissingen te nemen.

De materialiteitsmatrix is cruciaal voor de Sustainability Accounting Standards Board (SASB). De matrix benadrukt duurzaamheidskwesties die een significante invloed hebben op de financiële prestaties van een bedrijf. Met deze matrix kunnen bedrijven zich richten op materiële ESG-factoren die relevant zijn voor hun sector.

Europese vlag met lucht

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

MVO staat ook bekend als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het verwijst naar de praktijken en het beleid van bedrijven om een positieve invloed op de samenleving te hebben. Dit omvat verschillende activiteiten en initiatieven gericht op het bevorderen van ethisch gedrag, duurzaamheid en maatschappelijk welzijn.

De matrix is ook essentieel voor MVO. De matrix identificeert belangrijke duurzaamheidsthema's die relevant zijn voor de activiteiten en belanghebbenden van een bedrijf. Dit helpt bedrijven om hun MVO-inspanningen te richten op gebieden met een grote impact.

De matrix zorgt ervoor dat MVO-initiatieven zijn afgestemd op zowel bedrijfsdoelen als maatschappelijke behoeften. Het vergroot de sociale 'license to operate' van een bedrijf en bouwt vertrouwen op bij klanten, werknemers en gemeenschappen.

Tips voor het maken van een materialiteitsmatrix

Het maken van een materialiteitsmatrix is een genuanceerd proces dat een zorgvuldige afweging vereist van zowel de bedrijfsdoelstellingen als de verwachtingen van belanghebbenden. Dit hoofdstuk geeft vier belangrijke tips om het proces te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat de belangrijkste kwesties uitgebreid aan bod komen.

Softwaretools gebruiken

Maak gebruik van softwaretools die speciaal zijn ontworpen voor het maken van een materialiteitsmap. Deze tools kunnen het proces van het verzamelen, sorteren en analyseren van de input van stakeholders vereenvoudigen. Ze bieden functionaliteiten zoals het automatisch rangschikken van kwesties, het grafisch genereren van de matrix en dynamische updates. Dit maakt real-time aanpassingen mogelijk.

Softwareoplossingen kunnen ook worden geïntegreerd met andere organisatorische systemen. Dit biedt een uitgebreid beeld van de manier waarop kwesties verschillende aspecten van het bedrijf beïnvloeden. Voorbeelden van dergelijke tools zijn ESG-gerichte platforms, CSRD-tools en datavisualisatiesoftware.

Samenwerken met een multidisciplinair team

Maak gebruik van een multidisciplinair team van verschillende afdelingen, zoals financiën, marketing, duurzaamheid en bedrijfsvoering. Dit diverse team biedt uitgebreide inzichten in de manier waarop problemen verschillende bedrijfsonderdelen beïnvloeden.

Samenwerking zorgt ervoor dat de matrix een accurate weergave is van zowel de bedrijfsdoelstellingen als de zorgen van belanghebbenden. Er wordt ook rekening gehouden met de veelzijdige aard van problemen in verschillende domeinen. Een multidisciplinaire aanpak zorgt voor een evenwichtige en accurate matrix die effectieve besluitvorming ondersteunt.

Mensen werken samen

Effectief visualiseren

De materialiteitsmatrix moet worden ontworpen als een tweedimensionale grafiek. De ene as vertegenwoordigt het belang voor het bedrijf, terwijl de andere het belang voor belanghebbenden weergeeft. Label elke as duidelijk en gebruik verschillende vormen, kleuren of groottes om kwesties te categoriseren.

Overweeg om een legenda of labels direct op de matrix toe te voegen voor eenvoudige interpretatie. Deze duidelijke visualisatie helpt belanghebbenden en besluitvormers te begrijpen welke kwesties prioriteit moeten krijgen. Het zorgt ervoor dat strategieën op één lijn liggen met zowel bedrijfsdoelen als verwachtingen van belanghebbenden.

Regelmatig herzien en bijwerken

Een materialiteitsmatrix is geen statisch document. Herzie en actualiseer het regelmatig om veranderende bedrijfslandschappen, behoeften van stakeholders en wereldwijde trends te weerspiegelen. Voer periodiek overleg met belanghebbenden om verschuivingen in prioriteiten te identificeren en de impact van belangrijke kwesties op jouw organisatie opnieuw te evalueren.

Dit iteratieve proces zorgt ervoor dat de matrix relevant blijft. Het vormt de basis voor besluitvorming, strategische planning en rapportage. Dit houdt de organisatie in lijn met veranderende prioriteiten en belangen van stakeholders.

Maak je CSRD rapportage makkelijk en snel
Inhoudsopgave

Gerelateerde berichten
Rapporteren over ESG als MKB
Implementatie van ESG voor mkb
CSRD-werkingsgebied 1 2 3 bedrijf
CSRD Scope 1, 2 & 3
CSRD ESG-rapportage
Complete gids over CSRD ESG

Onze Solidflow website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren en een goede werking te garanderen. Door onze cookies te accepteren, ga je akkoord met het gebruik ervan. Lees voor meer informatie onze privacybeleid.