Solidflow Logo Wit

CSRD ESRS uitgelegd

ESRS-standaarden voor CSRD

Delen

Ontdek waarom de CSRD ESRS cruciaal zijn voor je reis naar CSRD-naleving. In dit artikel lees je wat de standaarden zijn, hun doel en wat ze inhouden.

Wat zijn de CSRD ESRS?

De ESRS (European Sustainability Reporting Standards) voor de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) zijn een reeks richtlijnen die zijn opgesteld om bedrijven in de Europese Unie te helpen rapporteren over hun duurzaamheidspraktijken.

De ESRS is onderdeel van de CSRD en dient als raamwerk voor bedrijven om te voldoen aan de CSRD-eisen. De ESRS is onderverdeeld in een lijst van bijna 1.200 gegevenspunten (vereisten) waarover bedrijven moeten rapporteren op basis van hun materialiteitsbeoordeling.

Door een gemeenschappelijke reeks richtlijnen vast te stellen, zorgt de ESRS ervoor dat bedrijven uitgebreide en betrouwbare informatie openbaar maken. Deze informatie heeft betrekking op hun milieueffecten, sociale verantwoordelijkheden en bestuurspraktijken.

Waarom is het CSRD ESRS ontwikkeld?

Het hoofddoel van de ESRS is het vergroten van de transparantie van bedrijfsactiviteiten. Hierdoor kunnen belanghebbenden, waaronder investeerders, klanten, regelgevers en de bredere gemeenschap, weloverwogen beslissingen nemen op basis van de duurzaamheidsprestaties van bedrijven.

Deze verbeterde zichtbaarheid is cruciaal voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Het moedigt bedrijven aan om verantwoordelijke en milieubewuste operationele praktijken toe te passen.

Bovendien is de goedkeuring van de ESRS bedoeld om bestaande tekortkomingen in duurzaamheidsrapportage aan te pakken. In het verleden verstrekten bedrijven informatie over duurzaamheid die vaak ontoereikend was of moeilijk te vergelijken met andere bedrijven. Dit heeft geleid tot een gebrek aan vertrouwen in en betrouwbaarheid van de gerapporteerde gegevens.

De ESRS zal de rapportagepraktijken standaardiseren. Dit maakt informatie beter vergelijkbaar en verifieerbaar tussen verschillende entiteiten.

Hoe werkt de CSRD ESRS?

De structuur van de ESRS is een mix van dwarsdoorsnijdende, thematische en sectoronafhankelijke standaarden. Elk van deze normen is ontworpen om respectievelijk brede en specifieke duurzaamheidskwesties aan te pakken.

ESRS CSRD-structuur

Laag 1: Dwarsdoorsnijdende standaarden

Aan de basis van het ESRS-raamwerk liggen de dwarsdoorsnijdende standaarden (ook wel sector agnostisch genoemd), die de weg bereiden voor alle andere gedetailleerde verslaggeving. Deze omvatten algemene vereisten en algemene toelichtingen (ESRS 1 & 2) die aangeven wat bedrijven moeten rapporteren en hoe ze deze informatie moeten structureren.

Deze standaarden zorgen ervoor dat duurzaamheidsrapporten van verschillende bedrijven en industrieën een consistente kwaliteit en structuur hebben. Dit maakt het voor belanghebbenden gemakkelijker om gegevens effectief te vergelijken en te analyseren.

Laag 2: Thematische standaarden

Voortbouwend op deze basis bevat de ESRS ook thematische standaarden die specifieke aspecten van duurzaamheid behandelen. Deze thematische standaarden zijn onderverdeeld in drie verschillende categorieën, ook wel ESG-standaarden genoemd:

 • Milieunormen: Richt je op kwesties als klimaatverandering, vervuiling en biodiversiteit.
 • Sociale normen: Verdiep je in de behandeling van werknemers, de invloed op gemeenschappen en consumentenrelaties.
 • Bestuursnorm: Omvat bedrijfsgedrag, inclusief beleid op het gebied van ethiek en integriteit.

Deze thematische standaarden gaan dieper in op de manier waarop bedrijven hun directe impact op het milieu en de maatschappij beheren en beperken. In de secties hieronder kun je meer lezen over deze thematische standaarden en leren hoe ze werken.

Bedrijven hoeven niet over alle vereisten in deze laag te rapporteren. De dubbele materialiteitsanalyse geeft aan welke onderwerpen materieel zijn en waarover dus gerapporteerd moet worden.

Laag 3: Sectorspecifieke standaarden

Naast de sectoragnostische standaarden die voor alle bedrijven gelden, ontwikkelt het ESRS-kader ook sectorspecifieke standaarden. Deze zijn afgestemd op de unieke uitdagingen en gevolgen van verschillende industrieën.

Deze standaarden zijn van cruciaal belang voor industrieën met een grote impact op het milieu of de maatschappij, zoals olie en gas, landbouw en de farmaceutische industrie. Ze bieden deze industrieën specifieke richtlijnen die hun operationele realiteit weerspiegelen.

De ontwikkeling van deze sectorspecifieke normen is in volle gang. Het doel is om een breed scala aan sectoren te bestrijken, waaronder textiel, voedsel en dranken, energieproductie, gezondheidszorg en meer.

Dankzij deze aanpak op maat kunnen bedrijven binnen deze sectoren rapporteren over duurzaamheidskwesties die het meest relevant en cruciaal zijn voor hun specifieke activiteiten. Dit zorgt ervoor dat hun rapporten zowel zinvol als nauwkeurig zijn.

CSRD ESRS dwarsdoorsnijdende normen

De dwarsdoorsnijdende standaarden, ESRS 1 en ESRS 2, vormen het basiskader voor alle duurzaamheidsrapportage onder de CSRD.

Deze standaarden zijn ontworpen om consistentie en vergelijkbaarheid te garanderen tussen de verschillende duurzaamheidsrapporten. Ze worden geproduceerd door bedrijven die actief zijn in verschillende sectoren en regio's.

Het doel van deze standaarden is om de algemene principes en openbaarmakingseisen vast te stellen die universeel van toepassing zijn. Dit staat los van het specifieke onderwerp op het gebied van milieu, maatschappij of bestuur.

Ze fungeren als anker voor alle andere specifieke rapportagestandaarden. Dit zorgt ervoor dat elk aspect van duurzaamheidsrapportage is gebaseerd op een gemeenschappelijke set regels en richtlijnen.

CSRD dwarsdoorsnijdende standaarden lijst

ESRS 1: Algemene vereisten

ESRS 1 bevat de algemene vereisten voor duurzaamheidsverslaggeving. Hiermee wordt het pad geëffend voor de manier waarop bedrijven hun duurzaamheidsinformatie moeten voorbereiden en presenteren.

Deze standaard benadrukt het belang van rapportagetransparantie, nauwkeurigheid en consistentie. Het geeft bedrijven richtlijnen voor het integreren van duurzaamheidsrapportage in hun jaarverslagen. Dit zorgt ervoor dat de bekendgemaakte informatie zowel uitgebreid als begrijpelijk is.

ESRS 2: Algemene informatieverschaffing

ESRS 2 richt zich op de specifieke toelichtingen die bedrijven moeten doen, en beschrijft de soorten informatie die in elk duurzaamheidsverslag moet worden opgenomen. Deze standaard zorgt ervoor dat belanghebbenden toegang hebben tot een compleet beeld van de duurzaamheidsprestaties van een bedrijf.

Overzicht ESRS ESG-normen

De CSRD ESRS-standaarden vormen de basis van de rapportage en hebben als doel de manier waarop bedrijven in de Europese Unie rapporteren over hun duurzaamheidsactiviteiten te standaardiseren. Deze standaarden zijn ontwikkeld om de transparantie van bedrijfspraktijken op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) te verbeteren.

Door zich aan deze standaarden te houden, voorzien bedrijven belanghebbenden van duidelijke, gedetailleerde en betrouwbare informatie. Dit vergemakkelijkt geïnformeerde besluitvorming en bevordert duurzame bedrijfspraktijken.

Thematische CSRD ESRS standaarden

Milieunormen (E1-E5)

De milieunormen in CSRD ESRS E1 tot E5 richten zich op een uitgebreide beschrijving van de impact van een bedrijf op de planeet. Deze standaarden zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat bedrijven hun ecologische voetafdruk beoordelen en openbaar maken. Ze bestrijken cruciale gebieden zoals klimaatactie, het tegengaan van vervuiling en het beheer van hulpbronnen.

Het doel is om bedrijven aan te moedigen hun milieu-impact te verminderen door beter beheer van hulpbronnen en innovatieve praktijken. Specifieke aandachtsgebieden zijn onder andere:

 • Klimaatverandering (E1): Bedrijven zijn verplicht om te rapporteren over aspecten als de uitstoot van broeikasgassen, energieverbruik en initiatieven om hun CO2-voetafdruk te verkleinen.
 • Vervuiling (E2): Dit omvat de noodzaak van informatieverschaffing over afvalbeheer, emissies in lucht en water en praktijken die gericht zijn op het minimaliseren van milieuvervuiling.
 • Water en mariene hulpbronnen (E3): Bedrijven moeten hun gebruik en behoud van waterbronnen en hun invloed op aquatische ecosystemen in detail beschrijven.
 • Biodiversiteit en ecosystemen (E4): De rapportage richt zich op de vraag hoe de activiteiten de biodiversiteit lokaal en wereldwijd beïnvloeden en welke maatregelen worden genomen om ecosystemen te beschermen en te behouden.
 • Materiaalgebruik en circulaire economie (E5): Bedrijven moeten aangeven hoe ze materialen beheren vanaf de bron tot het einde van de levensduur, waarbij ze recyclinginspanningen en duurzame praktijken binnen de circulaire economie bevorderen.

Sociale normen (S1-S4)

CSRD ESRS S1 tot S4 zijn de sociale normen. Deze standaarden gaan in op de manier waarop een bedrijf omgaat met mensen binnen en buiten de organisatie en de invloed die ze op hen hebben. Deze standaarden benadrukken de ethische behandeling van alle belanghebbenden, waaronder werknemers, werknemers in de toeleveringsketen, lokale gemeenschappen en consumenten.

Het doel is om eerlijkheid, veiligheid en welzijn te bevorderen door transparante rapportage en verantwoorde bedrijfspraktijken. De belangrijkste rapportagegebieden zijn:

 • Werknemers (S1): Bedrijven moeten hun praktijken met betrekking tot het welzijn van werknemers, arbeidsomstandigheden, gezondheid en veiligheid en naleving van arbeidsrechten gedetailleerd beschrijven.
 • Ketenmedewerkers (S2): Dit richt zich op de rechten en behandeling van werknemers in de toeleveringsketen en zorgt ervoor dat alle arbeidspraktijken voldoen aan ethische normen.
 • Betrokken gemeenschappen (S3): Rapporten moeten ingaan op de invloed van bedrijfsactiviteiten op lokale gemeenschappen, inclusief economische bijdragen, sociale interacties en gezondheidsgerelateerde resultaten.
 • Consumenten en eindgebruikers (S4): Bedrijven moeten rapporteren hoe hun producten en diensten consumenten beïnvloeden en ervoor zorgen dat hun praktijken de veiligheid, eerlijkheid en transparantie van consumenten waarborgen.

Bestuursnormen (G1)

De bestuursnormen onder ESRS G1 zijn gericht op het waarborgen dat bedrijven worden bestuurd en beheerd met een hoge mate van integriteit en verantwoordingsplicht. Deze standaarden vereisen dat bedrijven gedetailleerde informatie geven over hoe ze worden bestuurd.

Ze beschrijven ook hoe bedrijven omgaan met verschillende belanghebbenden en hoe ze zorgen voor ethisch gedrag in al hun activiteiten. De bestuursnormen zijn van cruciaal belang voor het opbouwen van vertrouwen bij belanghebbenden en het bevorderen van een cultuur van ethisch gedrag binnen bedrijven. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Bedrijfsgedrag en -cultuur: Openbaarmakingen moeten het streven van het bedrijf naar ethisch gedrag weerspiegelen, met gedetailleerde beleidslijnen die het zakelijk gedrag sturen en de bedrijfscultuur beïnvloeden.
 • Relaties met leveranciers en partners: Transparantie is vereist in de manier waarop bedrijven hun relaties met leveranciers en partners beheren, om ervoor te zorgen dat deze relaties ethisch verlopen.
 • Corruptie en omkoping: Van bedrijven wordt verwacht dat ze rapporteren over hun strategieën voor het voorkomen, opsporen en aanpakken van corruptie en omkoping binnen hun activiteiten.
 • Politieke invloed: Rapportering over lobbyactiviteiten en politieke bijdragen is essentieel om aan te tonen dat deze activiteiten transparant en ethisch worden uitgevoerd.

Hoe bereid je je voor op de CSRD ESRS?

Een goede voorbereiding is van cruciaal belang voor een nauwkeurige en uitgebreide rapportage in het kader van de CSRD ESRS. In dit hoofdstuk wordt een gestructureerde aanpak beschreven voor de voorbereiding op naleving van de CSRD. Er worden essentiële stappen beschreven om ervoor te zorgen dat je organisatie voldoet aan de wettelijke vereisten en haar duurzaamheidspraktijken verbetert.

Een CSRD-stappenplan ontwikkelen

Een gedetailleerde CSRD-stappenplan is een fundamentele stap in je voorbereidingsproces. Dit stappenplan moet alle noodzakelijke vereisten en deadlines schetsen die specifiek zijn voor CSRD-rapportage. Het dient als een strategisch plan dat belangrijke mijlpalen identificeert, middelen toewijst en een tijdlijn voor implementatie vaststelt.

Door te begrijpen wat verplicht is, kun je prioriteiten stellen. Dit zorgt ervoor dat jouw aanpak van CSRD zowel efficiënt als conform is.

Een dubbele materialiteitsbeoordeling uitvoeren

Volgens de CSRD ESRS is het uitvoeren van een dubbele materialiteitsbeoordeling niet alleen nuttig, maar ook verplicht (zie ESRS 2). Dit type beoordeling stelt organisaties in staat om systematisch vast te stellen welke duurzaamheidsonderwerpen belangrijk zijn voor hun bedrijfsvoering en stakeholders.

De beoordeling helpt bij het bepalen van de impact van het bedrijf op het milieu en de maatschappij, en ook hoe duurzaamheidskwesties het bedrijf zouden kunnen beïnvloeden. De bevindingen van deze beoordeling zijn cruciaal omdat ze de basis leggen voor gerichte duurzaamheidsrapportage.

Een GAP-analyse uitvoeren op ESRS-vereisten

Zodra je jouw materiële onderwerpen hebt geïdentificeerd via de materialiteitsbeoordeling, is de volgende stap het vaststellen van de specifieke ESRS-gegevenspunten die je bedrijf moet rapporteren. Hiervoor moeten de ESRS-vereisten in detail worden bekeken om de reikwijdte van de gegevensverzameling te begrijpen.

Een GAP-analyse helpt om te bepalen welke relevante gegevens momenteel beschikbaar zijn binnen uw organisatie en waar er hiaten zijn die moeten worden aangepakt. Het aanpakken van deze hiaten zorgt ervoor dat u volledig voorbereid bent om te voldoen aan alle rapportagevereisten onder CSRD.

Maak je CSRD rapportage makkelijk en snel
Inhoudsopgave

Gerelateerde berichten
Rapporteren over ESG als MKB
Implementatie van ESG voor mkb
CSRD-werkingsgebied 1 2 3 bedrijf
CSRD Scope 1, 2 & 3
CSRD ESG-rapportage
Complete gids over CSRD ESG

Onze Solidflow website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren en een goede werking te garanderen. Door onze cookies te accepteren, ga je akkoord met het gebruik ervan. Lees voor meer informatie onze privacybeleid.