Solidflow Logo Wit

Dubbele materialiteit

Persoon die dubbele materialiteitsbeoordeling uitvoert

Delen

Het begrijpen van "dubbele materialiteit" is essentieel voor bedrijven die zich richten op duurzaamheid. Dit artikel legt niet alleen het concept uit, maar leert je ook hoe je een dubbele materialiteitsbeoordeling kunt uitvoeren. Bovendien begeleiden we je bij het voldoen aan de dubbele materialiteit vereisten van de CSRD.

Wat is dubbele materialiteit?

Dubbele materialiteit is de beoordeling van hoe duurzaamheidskwesties een bedrijf financieel beïnvloeden (outside-in) en hoe het bedrijf de maatschappij en het milieu beïnvloedt (inside-out).

Een bedrijf wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met hogere kosten door katoentekorten als gevolg van klimaatgerelateerde droogtes (outside-in). Ondertussen draagt het uitgebreide gebruik van niet biologisch afbreekbare materialen positief bij aan milieuvervuiling (inside-out).

Het uitvoeren van een dubbele materialiteitsbeoordeling is cruciaal omdat het het bedrijf helpt deze duurzaamheidsrisico's en -effecten te identificeren en aan te pakken. Dit inzicht maakt betere strategische besluitvorming mogelijk, bevordert transparantie en helpt bedrijfspraktijken af te stemmen op verwachtingen.

Dubbele materialiteit

Dubbele materialiteitsbeoordeling voor CSRD

De dubbele materialiteitsanalyse heeft populariteit gewonnen met de introductie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Onder de CSRD is dubbele materialiteit een vereiste, waarbij wordt benadrukt dat bedrijven moeten evalueren hoe duurzaamheidskwesties hun financiële prestaties en impact beïnvloeden.

Deze beoordeling is essentieel voor CSRD omdat het ervoor zorgt dat duurzaamheidsverslagen zowel de financiële risico's als de maatschappelijke effecten van bedrijfsactiviteiten omvatten. Deze allesomvattende aanpak helpt belanghebbenden weloverwogen beslissingen te nemen en bevordert een duurzamere wereldeconomie.

Dubbele materialiteit is belangrijk omdat het bedrijven helpt twee belangrijke aspecten te begrijpen. Ten eerste laat het zien hoe milieu- en sociale kwesties hun financiële prestaties kunnen beïnvloeden. Ten tweede laat het zien hoe hun activiteiten het milieu en de maatschappij beïnvloeden.

Dit dubbele perspectief zorgt ervoor dat bedrijven zowel hun risico's als hun verantwoordelijkheden aanpakken. Door met beide kanten rekening te houden, kunnen bedrijven betere beslissingen nemen en hun duurzaamheid verbeteren. Deze benadering helpt hen ook om effectiever aan de verwachtingen van belanghebbenden te voldoen.

Checklist dubbele materialiteitsbeoordeling

Deze dubbele materialiteit checklist is een gestructureerde aanpak om je bedrijf te helpen bij het beoordelen van je impact op duurzaamheid en financiële risico's als gevolg van ESG-factoren. Deze checklist leidt je organisatie door de essentiële stappen om de bedrijfsstrategieën af te stemmen op duurzame praktijken.

 1. Focus op je bedrijf en strategie
 2. Stakeholders identificeren en met hen in gesprek gaan
 3. Bouw je lijst op met relevante ESG-thema's
 4. De impacts, risico's en kansen vinden (IRO)
 5. De IRO's scoren en de drempel bepalen
 6. Maak een materialiteitsmatrix (optioneel)

1. Focus op je bedrijf en strategie

De eerste stap in de dubbele materialiteitsbeoordeling is het focussen op je bedrijf en strategie. Dit is essentieel, maar wordt vaak over het hoofd gezien en onderschat. Begin met het grondig samenvatten van je kernwaarden en mission statement.

Ontwikkel vervolgens uitgebreide hulpmiddelen zoals een businessmodel canvas, waardecreatiemodel en CSRD-waardeketen model. Deze frameworks geven diepgaand inzicht in hoe je bedrijf werkt en waarde creëert.

Door deze modellen af te stemmen op de ESG-onderwerpen (Environmental, Social en Governance) van het bedrijf, zorg je ervoor dat duurzaamheidsinspanningen naadloos worden geïntegreerd in je strategische doelstellingen. Deze fundamentele stap is niet alleen in lijn met ESG-overwegingen, maar verbetert ook de algehele zakelijke samenhang en strategische focus op duurzaamheid.

Bedrijfsstrategie voor dubbele materialiteitsbeoordeling

2. Stakeholders identificeren en met hen in gesprek gaan

De tweede stap in de dubbele materialiteit checklist is het identificeren van en communiceren met stakeholders. Begin met het identificeren van relevante groepen stakeholders. Dit zijn onder andere primaire stakeholders die direct betrokken zijn bij je bedrijf. Identificeer ook stakeholders die invloed ondervinden van je activiteiten en stille stakeholders die misschien geen directe stem hebben, maar wel worden beïnvloed door je activiteiten.

Stakeholder betrokkenheid

Betrokkenheid is de volgende belangrijke fase. Er zijn verschillende methoden om in contact te komen met stakeholders en hen te betrekken bij discussies over duurzaamheid. Kies de juiste technieken voor effectieve communicatie en een zinvolle dialoog.

Voor primaire stakeholders zijn rondetafelgesprekken gebruikelijk, die diepgaande gesprekken en feedback mogelijk maken. Voor getroffen stakeholders kunnen enquêtes een effectief middel zijn om een breed scala aan meningen en inzichten te verzamelen. Stille stakeholders, die misschien niet actief hun zorgen uiten, kunnen vertegenwoordigd worden door experts die hun perspectieven en impact begrijpen.

3. Bouw je lijst op met relevante ESG-thema's

De volgende stap in de dubbele materialiteit checklist is het samenstellen van je lijst met relevante ESG-thema's. Stel een uitgebreide lijst samen met thema's op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur, op basis van de inzichten uit de vorige stappen.

Veel bedrijven beginnen met een brede CSRD longlist van potentiële thema's. Door analyse en prioritering wordt deze lijst verfijnd tot een shortlist. Deze shortlist benadrukt de meest kritieke thema's die specifiek zijn voor de context van het bedrijf en de zorgen van stakeholders.

4. De risico's, kansen en gevolgen vinden (IRO)

De volgende stap bestaat uit het vinden van de risico's, kansen en gevolgen (IRO) voor elk duurzaamheidsthema dat is opgenomen in je shortlist van de vorige stap. Deze analyse is alleen nodig voor de ESG-thema's die als meest kritisch zijn aangemerkt.

Het doel is om risico's en kansen met betrekking tot financiële materialiteit en impact met betrekking tot impactmaterialiteit te identificeren. Stel een gedetailleerde lijst op van deze CSRD IRO's. Dit is essentieel voor het toekennen van scores in de volgende stap. Deze aanpak helpt om het belang en de invloed van elk element op de strategie en de activiteiten van het bedrijf duidelijk te definiëren.

IRO vinden voor dubbele materialiteitsbeoordeling

5. De IRO's scoren en de drempel bepalen

In de scoringsfase van de checklist wordt de beoordeling verdeeld in twee verschillende gebieden: impactmaterialiteit en financiële materialiteit. Elk gebied heeft zijn eigen specifieke criteria, die worden gescoord op een schaal van 1 tot 5.

Dit scoresysteem gebruikt een formule om een totaalscore te berekenen voor elk criterium. Dit resulteert in een uitgebreide lijst waarin alle ESG-onderwerpen worden gerangschikt op basis van hun score. Deze score wordt vervolgens gebruikt om een drempelwaarde in te stellen. Die bepaalt welke ESG-onderwerpen materieel zijn voor het bedrijf.

Impact materialiteitscriteria

Impactmaterialiteit richt zich op hoe de acties van een bedrijf het milieu en de maatschappij beïnvloeden. De criteria die worden gebruikt om dit te beoordelen zijn:

 • Schaal: Meet de intensiteit van de impact op individueel niveau.
 • Toepassingsgebied: Beoordeelt de reikwijdte van de impact op individuen, organisaties of ecosystemen.
 • Onomkeerbaarheid: Evalueert of en hoe snel het effect kan worden omgekeerd of beperkt. Dit geldt alleen voor negatieve gevolgen.
 • Waarschijnlijkheid: Schat de waarschijnlijkheid in dat de impact zich voordoet.

Financiële materialiteitscriteria

Financiële materialiteit evalueert hoe duurzaamheidskwesties de financiële prestaties van het bedrijf kunnen beïnvloeden. De criteria voor deze beoordeling zijn onder andere:

 • Toepassingsgebied: Kijkt naar de omvang van de financiële impact binnen de organisatie.
 • Hulpbron: Houdt rekening met de beschikbaarheid van natuurlijke, sociale en economische hulpbronnen.
 • Relatie: Evalueert de kracht en betekenis van zakelijke relaties.
 • Waarschijnlijkheid: Beoordeelt de waarschijnlijkheid van mogelijke financiële gevolgen.

Een drempelwaarde instellen

Het bepalen van de drempel is een belangrijke stap in het dubbele materialiteitsbeoordelingsproces. Voor zowel de financiële als de impactlijst moet je een drempel bepalen die aansluit bij de strategische prioriteiten en risicotolerantie van je bedrijf.

Door een drempelwaarde in te stellen leg je de focus alleen op de belangrijkste kwesties. Deze methode wordt gekozen om de inspanningen te concentreren op duurzaamheidsthema's die de grootste risico's of kansen met zich meebrengen.

6. Maak een materialiteitsmatrix (optioneel)

Het maken van een materialiteitsmatrix helpt met het duidelijk in kaart brengen van welke onderwerpen het meest relevant zijn voor een bedrijf. Het biedt een grafische weergave van waar elk thema staat met betrekking tot zijn impact en financiële belang. Dit zorgt voor makkelijke communicatie en helpt bij het begrijpen van prioriteiten van stakeholders en besluitvormers.

Voorbeeld materialiteitsmatrix

Tips voor je CSRD dubbele materialiteitsbeoordeling

De meeste bedrijven moeten een dubbele materialiteitsbeoordeling uitvoeren als onderdeel van hun naleving van de CSRD. Deze stap is verplicht volgens ESRS 2. Deze tips zijn bedoeld om bedrijven te helpen dit belangrijke proces effectief te voltooien en aan de CSRD-normen te voldoen.

Leg elke beslissing vast

Bij het uitvoeren van een dubbele materialiteitsbeoordeling voor CSRD is het essentieel om elke beslissing tijdens het proces duidelijk uit te leggen en vast te leggen. Deze grondige documentatie is cruciaal om ervoor te zorgen dat de beoordeling gemakkelijk kan worden beoordeeld en geverifieerd door accountants.

Het bijhouden van gedetailleerde gegevens zorgt niet alleen voor transparantie, maar ondersteunt ook de verantwoordingsplicht. Dit maakt het makkelijker voor belanghebbenden om de basis van uw beslissingen te begrijpen. Deze stap is in lijn met de CSRD-vereisten, wat naleving en toekomstige audits vergemakkelijkt.

Voorbeeld dubbele materialiteitsbeoordeling

Gelijk belang van financiële en impactmaterialiteit

In het materialiteitsbeoordelingsproces moet evenveel belang worden gehecht aan de impact als aan de financiële materialiteit. Elk duurzaamheidsthema moet onafhankelijk worden geëvalueerd vanuit zowel het impact- als het financiële perspectief. Een onderwerp wordt als materieel beschouwd als het vanuit één van beide perspectieven of vanuit beide als significant wordt beschouwd.

Deze beoordelingen zijn onderling verbonden en er moet rekening worden gehouden met hun onderlinge afhankelijkheid. Doorgaans begint de beoordeling met het impactperspectief, omdat duurzaamheidseffecten zich na verloop van tijd kunnen vertalen in financiële effecten.

Daarnaast moeten bedrijven nagaan hoe externe duurzaamheidskwesties hen beïnvloeden. De resultaten van deze beoordelingen vormen een leidraad voor het bedrijf bij het voorstellen van noodzakelijke toelichtingen volgens de verslaggevingsstandaarden. Dit kan variëren op basis van de materialiteit van het onderwerp vanuit beide perspectieven.

Mate van detail

Bij het rapporteren over materiële effecten, risico's en kansen moeten bedrijven hun informatie afstemmen op het belang en de locatie van deze elementen. De informatie moet gedetailleerd genoeg zijn om variaties tussen landen weer te geven of gekoppeld zijn aan specifieke bedrijfslocaties of activa, als deze verschillen significant zijn.

De mate van detail in de rapportage moet overeenkomen met de uitsplitsing die is gebruikt in de materialiteitsanalyse van het bedrijf en kan indien nodig worden uitgebreid naar het niveau van de dochteronderneming. Bedrijven zorgen ervoor dat het samenvoegen van gegevens op verschillende niveaus of locaties geen cruciale details verdoezelt die nodig zijn voor een nauwkeurige interpretatie.

Wanneer sectorspecifieke informatie vereist is, volgt de rapportage de vastgestelde ESRS-sectorclassificaties. Waar van toepassing wordt prioriteit gegeven aan specifieke ESRS-vereisten.

Gebruik CSRD-software voor dubbele materialiteit

Het gebruiken van CSRD software kan enorm helpen bij de dubbele materialiteit door een gestructureerde aanpak te bieden voor het betrekken van belanghebbenden. Het dient als centraal punt voor alle relevante gegevens en vereenvoudigt het beheer en de bewerking van informatie.

Bovendien ondersteunt de software de visualisatie van gegevens, waardoor het gemakkelijker wordt om de bevindingen te begrijpen en te communiceren. Deze uitgebreide tool helpt het hele beoordelingsproces te stroomlijnen en zorgt voor efficiëntie en samenhang.

Maak je CSRD rapportage makkelijk en snel
Inhoudsopgave

Gerelateerde berichten
Rapporteren over ESG als MKB
Implementatie van ESG voor mkb
CSRD-werkingsgebied 1 2 3 bedrijf
CSRD Scope 1, 2 & 3
CSRD ESG-rapportage
Complete gids over CSRD ESG

Onze Solidflow website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren en een goede werking te garanderen. Door onze cookies te accepteren, ga je akkoord met het gebruik ervan. Lees voor meer informatie onze privacybeleid.