Solidflow Logo Wit

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 • Solidflow B.V.: Solidflow B.V., gevestigd in Leeuwarden, KvK nummer 92757103, aanbieder van SaaS-diensten.
 • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Solidflow B.V. een overeenkomst heeft gesloten voor het gebruik van de SaaS dienst.
 • Partijen: Solidflow B.V. en Klant gezamenlijk.
 • SaaS-dienst: de door Solidflow B.V. aangeboden software die als dienst over het internet aan Klant wordt geleverd.
 • Gebruiksrecht: het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht van de Klant om de SaaS-service te gebruiken.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van SaaS diensten door of namens Solidflow B.V..
 • Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen door beide partijen.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

 • Aanbiedingen en offertes van Solidflow B.V. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • Een aanbieding of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere termijn in de aanbieding of offerte staat vermeld.
 • Als de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, vervalt het aanbod of de offerte.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij schriftelijk overeengekomen tussen Solidflow B.V. en Klant.

Artikel 4 - Aanvaarding

 • Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding of offerte kan Solidflow B.V. de aanbieding of offerte binnen 3 dagen na ontvangst van die aanvaarding alsnog herroepen, zonder dat daaruit voor de Klant enig recht voortvloeit.
 • Mondelinge aanvaarding door de Klant bindt Solidflow B.V. eerst nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Artikel 5 - Prijzen

 • Solidflow B.V. hanteert prijzen in euro's, exclusief BTW en eventuele andere kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Solidflow B.V. mag de prijzen van haar diensten en producten op haar website en in andere communicatie-uitingen te allen tijde wijzigen.
 • Solidflow B.V. en Klant komen een totaalbedrag overeen als richtprijs voor de door Solidflow B.V. geleverde diensten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Solidflow B.V. mag maximaal 10% afwijken van de richtprijs.
 • Solidflow B.V. dient Klant tijdig te informeren waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is indien de indicatieve prijs naar verwachting hoger zal zijn dan 10%.
 • De Klant kan het gedeelte van de opdracht dat de indicatieve prijs (vermeerderd met 10%) te boven gaat, uitsluiten indien de indicatieve prijs naar verwachting hoger zal zijn dan 10%.
 • Solidflow B.V. kan de prijzen jaarlijks aanpassen.
 • Solidflow B.V. zal Klant van prijsaanpassingen op de hoogte stellen voordat deze worden doorgevoerd.

Artikel 6 - Betalingen en betalingstermijn

 • Solidflow B.V. kan bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling verlangen van maximaal 50% van het overeengekomen bedrag.
 • De Klant moet binnen 1 maand na levering betalen.
 • De door Solidflow B.V. gestelde betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Dit betekent dat indien de Klant op de laatste dag van de betalingstermijn het overeengekomen bedrag niet heeft betaald, de Klant automatisch in verzuim en in overtreding is, zonder dat Solidflow B.V. een aanmaning of ingebrekestelling aan de Klant hoeft te sturen.
 • Solidflow B.V. kan de levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling of zekerheid verlangen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 - Recht van opschorting

 • De Klant doet hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten.

Artikel 8 - Uitvoering van de Overeenkomst

 • Solidflow B.V. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 • Solidflow B.V. kan de overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk door anderen laten uitvoeren.
 • De uitvoering van de overeenkomst vindt plaats in overleg en na schriftelijke goedkeuring en betaling van een eventueel voorschot door de Klant.
 • De Klant dient ervoor zorg te dragen dat Solidflow B.V. tijdig met de uitvoering van de overeenkomst kan aanvangen.
 • Indien Klant er niet voor zorgt dat Solidflow B.V. tijdig kan starten, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

Artikel 9 - Informatieverstrekking door de Klant

 • De Klant zal alle informatie, gegevens en bescheiden, die van belang zijn voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Solidflow B.V. verstrekken.
 • De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie, gegevens en documenten, ook als deze van derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit.
 • Op verzoek van de Klant zal Solidflow B.V. de betreffende documenten retourneren.
 • Indien Klant de door Solidflow B.V. in redelijkheid verlangde informatie, gegevens of bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk verstrekt, en dit leidt tot vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van Klant.

Artikel 10 - Duur van de Serviceovereenkomst

 • De overeenkomst tussen Solidflow B.V. en de Klant met betrekking tot een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders is overeengekomen.
 • Wanneer de Klant een overeenkomst voor bepaalde tijd aangaat, wordt deze na het verstrijken van de looptijd automatisch omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij een van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

Artikel 11 - Beëindiging van het dienstverband voor onbepaalde tijd

 • De Klant kan een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd opzeggen met een opzegtermijn van 2 maanden.

Artikel 12 - Intellectueel eigendom

 • Solidflow B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, informatiedragers of andere gegevens, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen en maquettes, tenzij anders overeengekomen.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solidflow B.V. is het Klant niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten uit artikel 1 aan anderen te tonen, ter beschikking te stellen of anderszins te gebruiken.

Artikel 13 - Vertrouwelijkheid

 • Klant zal alle van Solidflow B.V. ontvangen informatie, in welke vorm dan ook, vertrouwelijk behandelen. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Solidflow B.V. waarvan de Klant weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze vertrouwelijk is, of waarvan de Klant kan verwachten dat verspreiding ervan Solidflow B.V. kan schaden. De Klant zal alle noodzakelijke maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid van de in lid 1 en 2 omschreven informatie te waarborgen. De in dit artikel beschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  • die al openbaar was voordat de Klant deze informatie ontving of die later openbaar werd zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de Klant.
  • openbaar gemaakt door de Klant als gevolg van een wettelijke verplichting.

  De geheimhoudingsplicht beschreven in dit artikel geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en na beëindiging ervan.

Artikel 14 - Strafbepaling

 • Bij overtreding van het artikel inzake geheimhouding of intellectuele eigendom door Klant dient Klant aan Solidflow B.V. per overtreding een direct opeisbare boete te betalen. De boete in lid 1 bedraagt € 150.000,-.
 • Daarnaast dient de Klant een bedrag van 5% van het toepasselijke bedrag in artikel 2 of 3 te betalen voor elke dag dat de overtreding voortduurt. De Klant dient de boete van artikel 1 te betalen zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig is.
 • Ook hoeft er geen schade te zijn ontstaan. Solidflow B.V. kan, naast de sanctie van artikel 1, ook schadevergoeding vorderen van Klant.

Artikel 15 - Schadeloosstelling

 • Klant vrijwaart Solidflow B.V. voor alle aanspraken van derden die verband houden met de door Solidflow B.V. geleverde producten en/of diensten.

Artikel 16 - Klachten

 • Afnemer dient door Solidflow B.V. geleverde producten of verrichte diensten terstond op eventuele gebreken te onderzoeken.
 • Indien een geleverd product of dienst niet voldoet aan hetgeen de Klant er redelijkerwijs van mocht verwachten, dan dient de Klant Solidflow B.V. daarvan binnen 1 maand na ontdekking van het gebrek in kennis te stellen.
 • De Klant dient een gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te geven, zodat Solidflow B.V. in staat is adequaat te reageren.
 • De Klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Solidflow B.V..
 • Indien een klacht lopende werkzaamheden betreft, kan Klant niet verlangen dat Solidflow B.V. andere werkzaamheden verricht dan overeengekomen.

Artikel 17 - ingebrekestelling

 • De Klant dient Solidflow B.V. schriftelijk in gebreke te stellen.
 • De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Solidflow B.V. daadwerkelijk en tijdig bereikt.

Artikel 18 - Aansprakelijkheid van de Klant

 • Wanneer Solidflow B.V. een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

Artikel 19 - Aansprakelijkheid Solidflow B.V.

 • Solidflow B.V. is slechts aansprakelijk voor door Klant geleden schade indien deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Wanneer Solidflow B.V. aansprakelijk is voor schade, dan geldt dit alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 • Solidflow B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 • Wanneer Solidflow B.V. aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien geen verzekering is afgesloten of geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, beschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 20 - Vervaltermijn

 • Ieder recht van Klant op schadevergoeding van Solidflow B.V. vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Dit sluit het bepaalde in artikel 6:89 BW niet uit.

Artikel 21 - Beëindiging

 • De Klant kan de overeenkomst ontbinden indien Solidflow B.V. wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij deze tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt.
 • Indien nakoming van de verplichtingen door Solidflow B.V. nog mogelijk is, kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Solidflow B.V. in verzuim is.
 • Solidflow B.V. kan de overeenkomst met de Klant ontbinden indien de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien Solidflow B.V. omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 22 - Overmacht

 • In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Solidflow B.V. niet aan Solidflow B.V. kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 • De overmachtsituatie in clausule 1 omvat ook:
  • een noodtoestand zoals burgeroorlog of natuurramp
  • wanprestatie of overmacht door leveranciers, koeriers of anderen
  • stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- of telecomstoringen
  • computervirussen
  • stakingen
  • overheidsmaatregelen
  • transportkwesties
  • slechte weersomstandigheden
  • werkonderbrekingen
 • Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet, waardoor Solidflow B.V. niet in staat is één of meer verplichtingen jegens Klant na te komen, worden die verplichtingen opgeschort totdat Solidflow B.V. deze wel kan nakomen.
 • Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, kunnen zowel de Klant als Solidflow B.V. de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk beëindigen.
 • Solidflow B.V. is in een overmachtsituatie niet gehouden tot betaling van schadevergoeding aan Klant, ook niet als Solidflow B.V. als gevolg daarvan enig voordeel mocht hebben.

Artikel 23 - Wijziging van de Overeenkomst

 • Indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, kunnen Klant en Solidflow B.V. de gesloten overeenkomst wijzigen.

Artikel 24 - Wijziging van algemene voorwaarden

 • Solidflow B.V. kan deze algemene voorwaarden wijzigen.
 • Kleine wijzigingen kunnen te allen tijde door Solidflow B.V. worden aangebracht.
 • Grote wijzigingen worden zoveel mogelijk van tevoren met de Klant besproken.

Artikel 25 - Overdracht van rechten

 • Het is de Klant niet toegestaan rechten uit een overeenkomst met Solidflow B.V. over te dragen aan anderen zonder schriftelijke toestemming van Solidflow B.V..
 • Deze bepaling geldt als een goederenrechtelijk beding als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 26 - Gevolgen van nietigheid of nietigverklaring

 • Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 • In geval van nietigheid of vernietigbaarheid zal de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met hetgeen Solidflow B.V. bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen stond.

Artikel 27 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 • Op deze algemene voorwaarden en eventuele onderliggende overeenkomsten tussen Klant en Solidflow B.V. is Nederlands recht van toepassing.
 • De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Solidflow B.V. is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Klant en Solidflow B.V. kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 28 - Gegevensbescherming en privacy

 • Solidflow B.V. verwerkt en beschermt klantgegevens in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR). Klanten hebben het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen.
 • Solidflow B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van de gegevens te waarborgen.

Artikel 29 - Toegangs- en gebruiksrechten

 • De Klant krijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de SaaS-service te gebruiken voor de duur van de overeenkomst.
 • Het gebruik van de service is beperkt tot het overeengekomen aantal gebruikers en uitsluitend voor intern zakelijk gebruik.

Artikel 30 - Beëindiging en verlenging

 • De overeenkomst kan door beide partijen worden beëindigd met een opzegtermijn van 1 maand voor de vervaldatum.
 • Tenzij anders overeengekomen, wordt de overeenkomst automatisch verlengd voor dezelfde periode.

Artikel 31 - Updates en upgrades

 • Solidflow B.V. zal regelmatig updates en upgrades uitvoeren op de SaaS dienst om de functionaliteit te verbeteren en de veiligheid te waarborgen.
 • Klanten worden vooraf op de hoogte gesteld van belangrijke updates die van invloed kunnen zijn op het gebruik van de service.

Artikel 32 - Back-up en gegevensherstel

 • Solidflow B.V. maakt regelmatig back-ups van klantgegevens en biedt ondersteuning voor gegevensherstel in geval van gegevensverlies.
 • De specifieke voorwaarden en frequentie van back-ups worden beschreven in de Service Level Agreement (SLA).

Artikel 33 - Aansprakelijkheid en beperkingen

 • De aansprakelijkheid van Solidflow B.V. voor directe schade als gevolg van een storing in de SaaS dienst is beperkt tot het bedrag dat Klant in de voorafgaande 12 maanden voor de dienst heeft betaald.
 • Solidflow B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie.

Artikel 34 - Integraties met derde partijen

 • Indien de SaaS-dienst integraties met derden omvat, zal Solidflow B.V. zich inspannen om de compatibiliteit en functionaliteit van dergelijke integraties te waarborgen.
 • Solidflow B.V. is niet verantwoordelijk voor de continuïteit van de door derden geleverde diensten of door deze derden veroorzaakte schade.

Artikel 35 - Gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA)

 • Deze overeenkomst regelt de verwerking van persoonsgegevens door Solidflow B.V. ten behoeve van de Klant, in overeenstemming met de GDPR.
 • Solidflow B.V. verwerkt gegevens uitsluitend op basis van schriftelijke instructies van de Klant en neemt alle maatregelen om de beveiliging van de gegevens te waarborgen.
 • De Klant geeft Solidflow B.V. toestemming om subverwerkers in te schakelen, mits deze voldoen aan de GDPR.
 • Solidflow B.V. staat de Klant bij in het vervullen van de rechten van betrokkenen onder de GDPR.

Artikel 36 - Specifieke gebruiksbeperkingen

 1. Verboden acties: De Klant mag de SaaS-service niet gebruiken voor:
 • Reverse engineering, decompilatie of demontage.
 • Het ontwikkelen van concurrerende producten of diensten.
 • Benchmarking of prestatievergelijking met andere software of diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Solidflow B.V.
 1. Sancties voor overtreding:
 • Voor overtreding van de in lid 1 genoemde verboden is de Klant aan Solidflow B.V. een direct opeisbare boete verschuldigd van € 75.000 per overtreding.
 • Daarnaast betaalt de Klant een boete van €10.000 voor elke dag dat de overtreding voortduurt, gerekend vanaf de datum van de eerste overtreding tot de datum waarop de overtreding volledig is beëindigd.
 1. Andere maatregelen:
 • Naast de in lid 2 genoemde boetes behoudt Solidflow B.V. zich het recht voor om aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle werkelijk geleden schade als gevolg van de overtreding.
 • Solidflow B.V. kan bij overtreding van de gebruiksbeperkingen de toegang van de Klant tot de SaaS dienst met onmiddellijke ingang opschorten of beëindigen, zonder dat dit de Klant ontslaat van zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
 1. Preventieve maatregelen:
 • Solidflow B.V. kan technische maatregelen nemen om ongeoorloofde handelingen zoals reverse engineering, decompilatie of demontage te voorkomen. De Klant zal deze maatregelen niet omzeilen of trachten te omzeilen.
 1. Verantwoordelijkheden van de klant:
 • De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de SaaS-service door zijn werknemers, contractanten en andere vertegenwoordigers en zal ervoor zorgen dat zij de beperkingen en voorwaarden van dit artikel naleven.
 • Klant dient Solidflow B.V. onmiddellijk op de hoogte te stellen indien er enig vermoeden bestaat van overtreding van de in dit artikel genoemde beperkingen.
 1. Naleving en controle:
  • Solidflow B.V. behoudt zich het recht voor om audits en inspecties uit te voeren om toe te zien op de naleving van dit artikel. Afnemer zal hiertoe alle redelijke medewerking verlenen.
  • Audits worden uitgevoerd tijdens normale kantooruren en met een redelijke vooraankondiging, tenzij er een vermoeden is van een ernstige overtreding die onmiddellijke actie rechtvaardigt.

Artikel 37 - Escalatieprocedures

 • Bij geschillen volgen de Partijen eerst een intern escalatieproces. Als dit niet tot een oplossing leidt, kunnen de partijen kiezen voor bemiddeling.
 • Beide partijen benoemen samen een onafhankelijke bemiddelaar. De kosten van de bemiddeling worden gelijkelijk verdeeld.

Artikel 38 - Wijzigingen in dienst

 • Solidflow B.V. zal de Klant tenminste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in de dienstverlening.
 • Indien wijzigingen significante gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van de Klant, kunnen Partijen in overleg de overeenkomst aanpassen.

Artikel 39 - Beheer van incidenten en meldingsplicht

 • Solidflow B.V. implementeert een incident management procedure voor het melden, onderzoeken en oplossen van beveiligingsincidenten.
 • In het geval van een datalek zal Solidflow B.V. de Klant en relevante autoriteiten informeren in overeenstemming met de GDPR-vereisten, zonder onnodige vertraging.

Artikel 40 - Gebruik van klantgegevens voor analyse en verbetering

 • Solidflow B.V. kan klantgegevens gebruiken voor analyse en verbetering van de service, evenals voor de ontwikkeling van nieuwe diensten en functies, in strikte overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de GDPR.
 • Alle analyses worden uitgevoerd met behulp van geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens, waarbij de identiteit van de klant en de betrokkenen niet herkenbaar is.
 • Door gebruik te maken van de diensten van Solidflow B.V. stemt de klant in met de verwerking van gegevens voor bovengenoemde doeleinden. Klanten hebben het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van hun gegevens voor analyse en verbetering door contact op te nemen met Solidflow B.V..

Artikel 41 - Wijzigingen in polissen van derden

 • Solidflow B.V. erkent dat de levering van diensten afhankelijk kan zijn van of kan integreren met platforms of diensten van derden.
 • Wijzigingen in het beleid of de diensten van deze derden kunnen de beschikbaarheid en functionaliteit van de diensten van Solidflow B.V. beïnvloeden.
 • Solidflow B.V. verplicht zich om klanten onverwijld op de hoogte te stellen van dergelijke wijzigingen die een significante invloed hebben op de dienstverlening aan klanten.
 • Solidflow B.V. zal zich inspannen om eventuele negatieve gevolgen van dergelijke wijzigingen zoveel mogelijk te beperken en, indien mogelijk, alternatieve oplossingen aan te bieden.

Artikel 42 - Verantwoordelijkheden van de klant

 • Klanten zijn verantwoordelijk voor de beveiliging van hun accounts, inclusief het gebruik van sterke wachtwoorden en het regelmatig bijwerken ervan.
 • Klanten moeten voldoen aan alle licentievoorwaarden en gebruiksbeperkingen van de SaaS-service, zoals beschreven in deze voorwaarden en eventuele aanvullende documentatie.
 • Klanten zijn verplicht om elk vermoeden van misbruik, ongeoorloofd gebruik of beveiligingsproblemen onmiddellijk aan Solidflow B.V. te melden.
 • Klanten mogen de service niet gebruiken voor onwettige activiteiten of de overdracht van kwaadaardige software.

Artikel 43 - Feedback en suggesties van klanten

Solidflow B.V. moedigt feedback en suggesties van klanten aan als essentiële bijdragen aan de voortdurende verbetering en ontwikkeling van onze SaaS diensten.

 • Klanten kunnen feedback en suggesties geven via info@solidflow.io, ons klantenportaal of via de contactpagina op onze website https://solidflow.io/contact/.
 • Alle feedback en suggesties worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Solidflow B.V. behoudt zich het recht voor dergelijke informatie naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting tot vergoeding te gebruiken ter verbetering van haar diensten en producten.

Artikel 44 - Gedragscode en misbruikbeleid

Deze gedragscode geldt voor alle gebruikers van de SaaS diensten van Solidflow B.V. en beschrijft verwacht gedrag en verboden activiteiten tijdens het gebruik van de diensten. Het omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Het verspreiden van malware, virussen of schadelijke code.
 • Het uitvoeren van onbevoegde penetratietests, beveiligingsscans of andere pogingen om de beveiliging van de service te ondermijnen.
 • Verzenden van spam, phishing e-mails of andere vormen van ongevraagde communicatie.
 • Fraude plegen, waaronder identiteitsdiefstal of systeemmanipulatie om ongerechtvaardigd voordeel te behalen.

Niet-naleving van deze gedragscode kan leiden tot onmiddellijke opschorting of beëindiging van de toegang tot de services, naast andere wettelijke maatregelen. Klanten en gebruikers worden aangemoedigd om vermoedelijk misbruik of schendingen van deze gedragscode te melden via info@solidflow.io of via onze website. Solidflow B.V. zal alle meldingen onderzoeken en passende maatregelen nemen.

Artikel 45 - Toestemming voor marketing

 • Klant verleent Solidflow B.V. toestemming om de naam en het logo van Klant te gebruiken in marketingmaterialen en klantenlijsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 46 - Naleving en audits

 • Solidflow B.V. houdt zich aan alle relevante wet- en regelgeving met betrekking tot de dienstverlening.
 • Solidflow B.V. behoudt zich het recht voor om periodiek audits uit te voeren bij de Klant om de naleving van deze voorwaarden en de SLA te controleren, mits deze audits met redelijke aankondiging worden aangekondigd.

Artikel 47 - Onderhoud en ondersteuning

 • Solidflow B.V. levert onderhoud en ondersteuning voor de SaaS diensten zoals beschreven in de Service Level Agreement (SLA).
 • Onderhoudsactiviteiten die de beschikbaarheid van de service kunnen beïnvloeden, worden indien mogelijk vooraf aan de Klant meegedeeld.
 • De ondersteuning omvat technische hulp en probleemoplossing tijdens de overeengekomen uren.

 

Opgesteld op 3 februari 2024.

Onze Solidflow website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren en een goede werking te garanderen. Door onze cookies te accepteren, ga je akkoord met het gebruik ervan. Lees voor meer informatie onze privacybeleid.