Solidflow Logo Wit

Stille stakeholders

Wat zijn stille stakeholders?

Een stille stakeholder verwijst naar entiteiten of elementen die geen directe stem of actieve rol hebben in de bedrijfsvoering, maar wel significant worden beïnvloed door het bedrijf. In de context van CSRD verwijst deze term vaak specifiek naar natuur en ecosystemen.

In tegenstelling tot getroffen stakeholders zoals medewerkers of klanten, of primaire stakeholders zoals investeerder kunnen deze stille stakeholders hun belangen niet uitspreken. Daarom kan het positieve of negatieve belang van hen bij de activiteiten van de organisatie over het hoofd worden gezien.

Stille stakeholder definitie

Voorbeelden van stille stakeholders:

Stille stakeholders omvatten een breed scala aan entiteiten en elementen die, hoewel ze niet in staat zijn om hun belangen of zorgen kenbaar te maken, een aanzienlijke invloed ondervinden van bedrijfs- en menselijke activiteiten. Hier volgen enkele voorbeelden van stille belanghebbenden, met name binnen de context van milieuduurzaamheid en bedrijfsactiviteiten:

  1. Wilde dieren: Dieren en andere niet-menselijke levende organismen worden direct getroffen door de vernietiging van habitats, vervuiling en klimaatverandering als gevolg van bedrijfsactiviteiten, maar ze kunnen hun behoeften of zorgen niet uiten.
  2. Bossen: Bomen en bosecosystemen, die cruciaal zijn voor koolstofvastlegging, biodiversiteit en bodemstabilisatie, hebben vaak te lijden onder ontbossing en aantasting door uitbreiding van de landbouw, houtkap en mijnbouw.
  3. Wateren Rivieren, meren, oceanen en grondwaterbronnen hebben te maken met vervuiling, overexploitatie en verstoring van ecosystemen, wat gevolgen heeft voor talloze soorten en de algehele gezondheid van aquatische ecosystemen.
  4. Biodiversiteit: De verscheidenheid van het leven in al zijn vormen, inclusief genetische, soorten- en ecosysteemdiversiteit, wordt bedreigd door menselijke activiteiten, die leiden tot habitatverlies, invasieve soorten en de gevolgen van klimaatverandering.
  5. Toekomstige generaties: Mensen die nog niet geboren zijn, die vandaag de dag geen stem of zeggenschap hebben, zullen de gevolgen erven van de huidige aantasting van het milieu en uitputting van hulpbronnen.
  6. Inheems land en inheemse gemeenschappen: Hoewel ze niet stemloos zijn, hebben inheemse gemeenschappen vaak beperkte macht in besluitvormingsprocessen die van invloed zijn op hun land, dat van cruciaal belang is voor hun cultureel erfgoed, levensonderhoud en duurzaamheidspraktijken.
  7. Cultureel erfgoed: Historische en archeologische vindplaatsen en landschappen met een culturele betekenis kunnen geruisloos worden beïnvloed door ontwikkeling, toerisme en klimaatverandering.
  8. Micro-organismen: De ontelbare microscopische levensvormen die een essentiële rol spelen in de nutriëntencyclus, afbraak en ondersteuning van grotere levensvormen worden beïnvloed door vervuiling en milieuveranderingen.

Stille stakeholders betrekken bij CSRD

Het betrekken van stille stakeholders, in het bijzonder ecosystemen en het milieu in een dubbele materialiteit, ligt in lijn met de verwachtingen die gespecificeerd zijn in de richtlijnen van de CSRD.

Om deze stille stakeholders effectief te betrekken, moeten bedrijven een uitgebreide evaluatie uitvoeren van de manier waarop hun activiteiten van invloed zijn op het milieu. Dit omvat een beoordeling van de effecten op de biodiversiteit, ecosystemen, watervoorraden en luchtkwaliteit, waarbij het belang van de natuur bij de activiteiten van het bedrijf wordt erkend.

Daarnaast is het cruciaal om de afhankelijkheid van het bedrijf van het milieu te begrijpen. Hierbij wordt geanalyseerd hoe veranderingen in natuurlijke systemen, zoals uitputting van hulpbronnen of klimaatveranderingen, de operationele duurzaamheid en het concurrentievermogen van het bedrijf kunnen beïnvloeden.

Aangezien deze belanghebbenden hun zorgen niet kunnen uiten, moeten bedrijven proactief op zoek gaan naar inzichten van milieudeskundigen en natuurbeschermingsorganisaties. Deze interacties helpen de kloof te overbruggen en brengen wetenschappelijk onderzoek en kennis van experts in het materialiteitsanalyseproces.

Stille stakeholders in NFRD en ESRS

Het concept van het opnemen van de natuur als stille stakeholder wordt steeds meer erkend in wettelijke kaders en richtlijnen met betrekking tot duurzaamheidsrapportage en milieugovernance.

De richtlijn voor niet-financiële verslaglegging van de Europese Unie (NFRD) en de daaropvolgende updates, samen met de Europese standaarden voor duurzaamheidsverslaglegging (ESRS), benadrukken bijvoorbeeld het belang om rekening te houden met de bredere sociale en milieueffecten van bedrijfsactiviteiten.

Deze regels en normen moeten ervoor zorgen dat bedrijven niet alleen hun effecten op menselijke belanghebbenden beoordelen en bekendmaken, maar ook die op de natuurlijke omgeving, waardoor deze als stille belanghebbende wordt erkend.

Onze Solidflow website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren en een goede werking te garanderen. Door onze cookies te accepteren, ga je akkoord met het gebruik ervan. Lees voor meer informatie onze privacybeleid.